Bodem verbeteren in natuurgebied

2020-12-02T09:39:26+00:00

In deze pilot willen wij een nieuwe strategie uitproberen, gebaseerd op de bodemecologie, om sneller natuurdoelen te behalen en te zorgen voor meer agrarische restwaarde op natuurpercelen.

subirrigatie tegen bodemdaling

2020-09-30T08:49:04+00:00

Een belangrijke oorzaak van bodemdaling is dat in droge zomers de grondwaterstand in het midden van een veenweideperceel vele decimeters onder het slootpeil kan zakken, waardoor veen uitdroogt en daardoor inklinkt. We experimenteren met sub-irrigatie om dit probleem tegen te gaan, tegen zo laag mogelijke kosten en minder gebruik van drainbuizen.

bodem

2020-10-14T14:35:08+00:00

Een vruchtbare bodem is de basis van een goed renderend bedrijf. Wij.land helpt boeren om meer inzicht te krijgen in de biologische kant en het hele systeem.

kruidenrijk grasland

2021-02-03T17:16:42+00:00

Steeds meer boeren zaaien kruidenrijk grasland in, omdat dit verschillende voordelen oplevert. Het zaaien en behouden van kruiden op veengrond stelt ons echter voor uitdagingen.

wormencompost

2020-06-19T19:55:06+00:00

In dit project experimenteren we met composteren door wormen in te zetten. Wormencompost verbetert de bodemstructuur en watercapaciteit van de bodem, ook zit het vol bodemleven.

azolla

2020-06-19T20:18:18+00:00

Azolla en lisdodde zijn voorbeelden van gewassen die in Nederlandse sloten en plassen groeien. Deze natte teelten hebben de potentie om in natte veenweidegebieden duurzame landbouw op te leveren. De gewassen kunnen worden benut als veevoer, groenbemester of biobased toepassingen en dragen zo bij aan een circulaire economie.