het nieuwe landschap

missie en visie

visie

Wij dromen van een landschap waarin natuur in evenwicht is met de mensen die er wonen en werken. Een aantrekkelijk Hollands landschap waarin koeien in kruidenrijke weilanden grazen, vol leven, en met schoon water. De basis daarvoor is een gezonde bodem die in balans is, rijk is aan bodemleven en daardoor minder afhankelijk is van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Een landschap waarin nieuwe vormen van landgebruik het landschap niet aantasten, maar verrijken, zoals nieuwe gewassen of recreatie.

Wij staan voor een landbouwsysteem dat ecologische en economische meerwaarde levert aan de maatschappij. Waarin boeren gezond voedsel kunnen produceren, zonder zorgen te hebben over hun financiële situatie. En waarin jonge toekomstboeren met grootse ideeën een rendabel bedrijf kunnen starten.

missie

Wij.land gaat voor een gezond en veerkrachtig landschap waar landbouw en natuur samengaan in duurzame verdienmodellen. Wij werken samen met boeren, natuurorganisaties, ondernemers en anderen aan de omslag naar natuurinclusieve, kringlooplandbouw. Wij.land inspireert en begint bij de energie van de boeren zelf. Een belangrijk kenmerk van onze aanpak is dat we boeren in staat stellen om zelf oplossingen te testen op hun eigen bedrijf in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, het verwerken van natuurmaaisel, kruidenrijk grasland en versterking van de biodiversiteit. De rol van Wij.land is die van aanjager, verbinder en begeleider.

Commonland-filosofie

Wij.land is ontstaan uit en werkt volgens de filosofie van Commonland, een internationaal opererende stichting die landschapsherstel op basis van verdienmodellen nastreeft. De Commonland-filosofie focust op het leveren van 4 waarden (4 returns) over een tijdshorizon van 20 jaar, waarbij het landschap wordt opgedeeld in 3 verschillende zones.

4 waarden

Het maximaliseren van financieel rendement per hectare leidt tot degradatie van land. In de Commonland filosofie moeten we daarom streven naar maximaal rendement van 4 verschillende waardes, in plaats van alleen financieel. Deze vier zijn: sociale waarde, natuurlijke waarde, financiële waarde en inspiratie.

3 zones

Daarbij onderscheiden we 3 zones in het landschap: een natuurlijke zone (bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden, bijvoorbeeld het Natuur Netwerk Nederland); een gecombineerde zone van duurzame landbouw en herstel van ecologische functies; en een economische zone (bijvoorbeeld de stad) waar zich een afzetmarkt bevindt en waar duurzame bedrijven zijn gevestigd. Gezamenlijk zorgen deze 3 zones voor een gebalanceerd en gevarieerd landschap en systeem.

20 jaar

Het duurt minimaal 20 jaar (een generatie) om de ecologische functies in een landschap te herstellen en om bedrijven te transformeren tot regeneratieve bedrijven. Lange termijn commitment is dus essentieel. Wij.land heeft een commitment uitgesproken om minimaal 20 jaar actief te zijn in de westelijke veenweiden.

bekijk onze doelstellingen

4 returns

Wij werken volgens de door Commonland ontwikkelde 4 returns® filosofie. Voor het Nederlands landschap betekent dat een aanpak die 4 waarden oplevert: sociale waarde, natuurwaarde, financiële waarde en inspiratie.  

inspiratie-icon

inspiratie

landschap als inspiratiebron

sociaal kapitaal

sociale waarde

boeren als partners voor voedsel en landschap

natuurlijk kapitaal

natuurlijke waarde

veerkrachtige ecosystemen 

financieel rendement

financiële waarde

natuurlijke verdienmodellen voor ondernemers