Beweging naar biodiversiteitsherstel

Biodiversiteit is van wezenlijk belang voor onze voedselzekerheid. Een grote biodiversiteit houdt in dat er niet alleen veel verschillende soorten dieren en planten bestaan, maar ook veel genetische diversiteit binnen die soorten bestaat. Door die variatie is de weerbaarheid groter wanneer een ziekte opkomt, of het omgevingsklimaat verandert. In de veranderende tijd waarin we leven is dat vermogen om aan te passen cruciaal. We willen ook in de toekomst onszelf goed van eten kunnen voorzien en zijn daarbij volledig afhankelijk van de natuur.

Herstel van biodiversiteit is voor iedereen belangrijk. We zoeken actief naar verdienmodellen voor biodivers ondernemen en het ontwikkelen en delen van kennis over biodiversiteit en hoe je dit kunt meten.
Louise Vet – directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie en onafhankelijk voorzitter van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Daarnaast is het voor een boerenbedrijf van belang om een productieve bodem te hebben. Dat kan alleen als deze gezond is, vol leven. Boeren zorgen elke dag voor het land en kennen het als de beste. Daarom zien we hen als centrale speler op weg naar een gezond en veerkrachtig landschap.

Bijdrage van Wij.land aan het Deltaplan

We ondersteunen en financieren maatregelen van boeren, natuurbeheerders en ondernemers die direct bijdragen aan herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied.  Daarbij onderzoeken we de effecten van maatregelen en denken we een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van een monitoringssystematiek. Wij.land kan en is bereid als proeftuin te functioneren voor het Deltaplan Biodiversiteit, op gebiedsniveau in het westelijke veenweidegebied.

Boeren voor biodiversiteit

Alle projecten van Wij.land dragen uiteindelijk bij aan biodiversiteitsherstel. De meest directe bijdrage komt van het project Boeren voor Biodiversiteit. Door bijvoorbeeld kruidenrijk grasland te creëren worden meerdere voordelen bereikt. Kruiden en bloemen zijn goed voor insecten en kan het aantal weidevogels laten toenemen. Ook grazen de koeien meer soorten gras wat goed is voor de gezondheid van de koe en kosten kan verlagen. Samen met Deltaplan partner Natuurmonumenten bestaat ook het project Van Pachter naar Partner. In dit project werken boeren en natuurbeheerders samen aan natuurinclusieve landbouw.

Delta labs

We zien het Deltaplan als de uitgelezen kans om samen te werken aan een weerbaar landschap. Met enkele partners werken we al jaren samen, anderen geven een nieuwe impuls aan ons werk. Zo doen we veel pilots, maar hebben we niet altijd de capaciteit om alle impact te monitoren. We hopen daarin aanvulling te vinden van het Deltaplan. Andersom creëert het Deltaplan proeftuinen, zogeheten Delta Labs. In deze proeftuinen zullen zowel experimenten plaatsvinden als het monitoren daarvan. Zo kan de impact van gebiedsgerichte maatregelen voor het herstel van biodiversiteit in kaart worden gebracht. Wij kunnen daarin, met de ervaring die we met pilots hebben, de rol van een Delta lab op ons nemen.

Lees op de website van het partnerschap meer over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.