boeren voor biodiversiteit2019-06-05T06:36:30+00:00

Project Description

wat doen we

Met dit project dagen we ons boerennetwerk uit om meer te doen voor versterken van bovengrondse biodiversiteit op hun bedrijf. Het team van Wij.land werkt, samen met zo’n 30 boeren en een natuurorganisatie, aan de transitie naar duurzamere landbouw. Met steun van onze partner Contribute hebben we een fonds opgericht om de biodiversiteitsmaatregelen te financieren én om de resultaten ervan in beeld te brengen en te onderbouwen.

biodiversiteitspilots stimuleren

Doelstellingen

  • Direct herstellen van bovengrondse biodiversiteit in boerenland op minimaal 5 bedrijven
  • Daar de 4 waardes van laten zien (met name financiële en natuurlijke waarde)
  • Uitdragen van goede voorbeelden naar een breder netwerk en anderen inspireren om ook aan de slag te gaan

Kruidenrijk grasland

In 2019 gaan 5 bedrijven aan de slag op >65 hectare met het inzaaien van kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland brengt veel voordelen met zich mee, afhankelijk van het gekozen mengsel en de doelstelling. Voordelen zijn:

  • Meer droogte-resistentie
  • Hogere productiviteit van het grasland
  • Meer diversiteit in het grasland zorgt voor meer insecten en daarmee voor meer voedsel voor weidevogels
  • Meer diversiteit in het grasland levert meer mineralen aan de koe en zorgt daarmee voor een betere gezondheid van de koe

Landschappelijke diversiteit

Ook kijken we naar maatregelen om de landschappelijke diversiteit te vergroten. Denk hierbij, onder andere, aan het planten van houtwallen, een vogellaantje op het erf; of  het aanleggen van een natuurvriendelijke oever. De situatie is bij ieder bedrijf weer anders en we willen kijken welke landschapselementen het beste passen bij een specifiek bedrijf. Hierbij worden we ondersteund door Natuurbeleven. Onze ambitie is om op minimaal 3 bedrijven aan de slag te gaan.

In het project zoeken we aansluiting bij de landelijke beweging voor het herstellen van biodiversiteit in het Deltaplan Biodiversiteit en het actieplan biodiversiteit Noord-Holland. Ook sluiten we bij de monitoring aan op de systematiek van de Biodiversiteitsmonitor waarmee boeren uiteindelijk (financieel) beloond kunnen worden voor de prestaties die ze leveren.

achtergrond / archief

artikel landwerk

Biodiversiteit als basis voor het agrarisch bedrijf

Louis Bolk Instituut, Meer dan beheer, melken van natuurgras

Conceptueel kader biodiversiteit in de melkveehouderij

Graslandvisie Oostelijke vechtplassen

Van Gepeperd naar Gekruid Grasland

financier

Contribute

partners

Louis Bolk
Contribute