Samen met boer Joost Samsom uit Wilnis gaat dit najaar de pilot met subirrigatie van start. Deze pilot beoogt bodemdaling tegen te gaan tegen lagere kosten en materiaalgebruik dan gebruikelijke methoden.

Bodemdaling

Bodemdaling is een hardnekkig probleem; de grond zakt onder huizen weg, het land verliest draagvermogen en laat CO2 los. De daling ontstaat wanneer het grondwater in de zomer zakt naar een lager niveau. Water uit de sloot dringt niet ver genoeg door in het perceel om dit aan te vullen. Het droge deel van het veen komt dan in contact met zuurstof. Daardoor oxideert het veen en komt CO2 vrij. Elk jaar daalt de grond ongeveer een centimeter.

Ondergronds vernatten

Een mogelijke oplossing is het onder de oppervlakte vochtig houden van het perceel in droge tijden. Dit kan door buizensystemen, zoals onderwaterdrainage of het veenweide-infiltratiesysteem. Maar deze zijn kostbaar in materiaal en installatie en de drainslangen blijven dan voorgoed achter onder de grond. Dat kan anders.

Door gangen onder slootwaterniveau te maken kan het water zich op de juiste manier verspreiden met slechts een buis voor de eerste vier meter aan de randen van het perceel. Bijkomend voordeel is dat deze buizen, in tegenstelling tot gebruikelijke drainbuistoepassingen, met behulp van een gewone tractor kunnen worden geplaatst. Zo wordt een groot deel aan materiaal- en aanlegkosten vermeden.

Subirrigatie

De innovatie die we testen noemen we subirrigatie. Het doel van de pilot is kennis opdoen over het functioneren van het subirrigatie systeem op veengrond. Het lijkt enigszins op moldrainage, wat wel gebruikt wordt om een nat perceel te draineren. Bij subirrigatie wordt de gang echter onder het slootwaterniveau aangelegd om het perceel van onderuit juist van water te voorzien, waardoor minder verdroging optreedt.

Om ook bij verschillende waterstanden en grondsoorten onderzoek te doen willen we met meerdere boeren deze pilot uitvoeren. Daarmee is de start bij boer Joost onderdeel van een groter project “subirrigatie tegen bodemdaling“.

Ook Wageningen University & Research noemt sub-irrigatie “een veelbelovende toepassing”, zo vermeldt de najaarsuitgave van Wageningen World op basis van het Lumbricus project op zandgronden in Oost en Zuid Nederland. Onderzoek op veengrond is nog zeer gering. Zowel Waterschap Amstel Gooi en Vecht als Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben toegezegd dit project mede te ondersteunen.

Pilotfonds

De innovatie is een idee van biologische boer Joost uit Wilnis. Met behulp van het pilotfonds van Wij.land kan hij zijn innovatie verder uitwerken. Wij.land wil met het pilotfonds boeren in staat stellen om op het boerenbedrijf te experimenteren met oplossingen die een positieve impact hebben op bodem, water en/of biodiversiteit, gekoppeld aan een goed verdienmodel. Heb jij ook een idee, toets die hier.

subirrigatie
subirrigatie
subirrigatie
subirrigatie