Aanvraag pilotfonds2018-10-29T14:43:40+00:00

Aanvraag pilotfonds

Zelf meedoen? Toets onderaan deze pagina je idee!

Wij.land wil met het pilotfonds boeren in staat stellen om op het boeren bedrijf te experimenteren met oplossingen die een positieve impact hebben op bodem, water en/of biodiversiteit, gekoppeld aan een goed verdienmodel.

Inmiddels zijn er zo’n tien pilots op verschillende onderwerpen gefinancierd, zoals bodemgezondheid, verwerken van natuurmaaisel, wormencompost en natte teelten. Pilots op het gebied van biodiversiteit (bijvoorbeeld voor erfvogels of slootkanten) kunnen ook uit dit pilotfonds gefinancierd worden.

Pilotprojecten biodiversiteit

Momenteel zijn we vooral op zoek naar pilots die bijdragen aan versterking van biodiversiteit, voor ons project Boeren voor Biodiversiteit. Ook zijn pilot-aanvragen op het gebied van duurzame landbouw en landschapsherstel of het sluiten van kringlopen welkom.

Mogelijke pilotprojecten kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • experimenten met kruidenrijk grasland, al dan niet gecombineerd met strip- of rotatiegrazen
  • directe versterking van de bovengrondse biodiversiteit door bijvoorbeeld het aanplanten van bomen (passend bij het landschap) of erfinrichting, slootranden
  • nieuwe samenwerkingen van veehouders onderling of akkerbouwers die kringlopen sluiten
  • een (nieuw) product wat meer waarde oplevert voor de natuur en waarbij werkelijk een zichtbare en directe impact wordt bereikt op biodiversiteit.

Voorwaarden

werkgebied WIJ.landIn principe wordt het pilotproject tot maximaal 10.000 euro gesteund en is het vooral bedoeld voor boeren (en niet voor adviseurs of consultants – al mogen zij wel deel uitmaken van de aanvraag). We dekken vooral operationele kosten voor de pilot. De pilots moeten worden uitgevoerd in ons werkgebied (zie kaartje).

Toets vrijblijvend je idee

Heb je een goed idee voor het realiseren van natuurinclusieve landbouw of een business case in het veenweidegebied van Utrecht of Noord-Holland, en zou je dit kleinschalig willen uittesten? Toets je eerste idee dan hier.

Beschrijf in maximaal 300 woorden het idee. Wat wil je uitproberen, hoe pak je het aan en waar draagt het aan bij?

Binnen 14 dagen nemen wij contact met je op om het idee te bespreken en te bepalen of je een volledige aanvraag (twee A4’tjes) kunt indienen.