Vijftien Noord-Hollandse organisaties (terreinbeheerders, overige natuur- en milieuorganisaties, landbouworganisaties, onderwijsinstellingen en financiële instellingen) hebben de handen ineengeslagen om een provinciale invulling te geven aan het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Die invulling is nu alleen nog op hoofdlijnen, als opmaat naar een verder uitgewerkt programma later dit jaar. Het voorliggende plan is het resultaat van twee maanden intensief overleg tussen de initiatiefnemers, waarbij we speerpunten hebben geformuleerd die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteitsherstel. De speerpunten hebben betrekking op de Noord-Hollandse landbouw- en natuurgebieden, tezamen goed voor 70% van het landoppervlak.

Opmaat naar een vierjarig programma

De vijftien organisaties hebben de ambitie dit plan te vertalen naar een vierjarig programma voor biodiversiteitsherstel in Noord-Holland. Ondersteuning van deze ambitie door de provincie en het leveren van een bijdrage om het verwezenlijken daarvan op gang te brengen, is sterk bepalend voor het succes. Het plan eindigt daarom in een verzoek aan de provincie, in het bijzonder bedoeld voor het nieuwe college van GS dat na de verkiezingen in maart zal aantreden. Als dat college onze voorstellen omarmt, zullen we ze voortvarend uitwerken en in praktijk brengen. Het volledige plan vind je hier: Groen Goud – Naar een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor Noord-Holland (2019)

Wij.land in Noord-Holland

Wij.land werkt in Noord-Holland aan ‘zachtere’ grenzen tussen natuur en landbouw door versterking van de biodiversiteit op zowel natuurland als de omringende landbouwgrond. Ook de komende jaren willen wij met boeren op zoek gaan naar kansen om de doelstellingen van het Deltaplan in praktijk te brengen, bijvoorbeeld in de samenwerking met terreinbeherende organisaties (in ons project Van Pachter Naar Partner); en door boeren te ondersteunen bij pilots en transities; en bij het opschalen van ons bodemproject.