In het project Van Pachter Naar Partner ondersteunde Wij.land terreinbeheerder Natuurmonumenten en haar pachters in het zoeken naar een nieuwe relatie die goed is voor zowel de boer als de natuur.

waarom dit project

De samenwerking tussen een natuurorganisatie (terreinbeherende organisatie) en boeren biedt veel kansen; boeren kunnen natuurgebieden beheren en het gras, maaisel en hout gebruiken op hun bedrijf. De natuurorganisatie kan via haar verpachte gronden boeren stimuleren om natuurvriendelijker te werken.

Het doel van het project is om landbouw en natuur meer met elkaar in balans te brengen, zodat de harde grenzen tussen landbouw en natuur vervagen. Dit doen we door met elkaar (boeren, boswachters en Wij.land) in gesprek te gaan en concrete ideeën voor meer samenwerking te testen en bij succes op te schalen.

wat doen we

Een lange termijn partnerschap begint bij luisteren naar elkaar en meer inzicht krijgen in elkaars doelen. We brengen een gesprek op gang en bezoeken inspirerende voorbeelden, elders in het land, van samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties. De rol van Wij.land is het tot stand brengen van een dialoog en het identificeren van kansen voor een betere samenwerking. Sinds 2016 werken we met Natuurmonumenten en pachtboeren samen in de Vechtplassen. Met elkaar hebben we verschillende activiteiten opgezet:

Natuurlijk bodembeheer

We experimenteren om de landbouwbodem gezond te houden door gebruik te maken van de bodembiologie in plaats van kunstmest. Ook experimenteren we op 55 hectare natuurland met natuurlijk bodembeheer om te kijken hoe we zowel meer natuurwaarde als landbouwkundige waarde kunnen creëeren.

Maaisel van waarde

Met maaisel uit natuurgebieden van Natuurmonumenten maken de boeren ‘bokashi’. Via een procedé van fermentatie wordt organisch restmateriaal teruggegeven aan de bodem. De boeren gebruiken bokashi als natuurlijke bodemverbeteraar. Afgelopen tijd is op deze manier meer dan 1000 ton natuurmaaisel lokaal verwerkt. Zo is waarde gehaald uit een restproduct en is afvoer van maaisel en transport over lange afstanden niet meer nodig.

Kruidenrijk grasland

Een aantal boeren heeft aangegeven te willen experimenteren met kruidenrijk grasland (door-)zaaien op het eigen bedrijf. We kijken naar diverse manieren van zaaien en testen verschillende kruidenmengsels.

Biodiversiteit op de boerenbedrijven

Zowel in de natuurgebieden als op het agrarische land streven we naar meer biodiversiteit. Dit kan door concrete maatregelen als het vergroten van nestgelegenheid voor zwaluwen tot het maken van natuurbedrijfsplannen en beheerplannen voor de verpachte gronden.

Andere gebieden

In 2019 zijn we gestart met de uitbreiding van het project naar polder Groot-Mijdrecht. Ook hier willen we verkennen welke kansen de boeren zelf zien bij  een nauwere samenwerking met Natuurmonumenten. Voor dit project ontvangen we financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Provincie Utrecht.

video’s

Van pachter naar partner

Boeren en natuurbeschermers hebben ogenschijnlijk verschillende belangen, maar ze kunnen ook veel van elkaar leren. Daar is goede samenwerking en een relatie van vertrouwen voor nodig.

Met het project Van pachter naar partner werken we aan meer winst voor de natuur én voor de bedrijfsvoering van de boer.

Boeren en Natuurmonumenten maken samen bokashi

Bokashi kan in plaats van kunstmest als een natuurlijke bodemverbeteraar gebruikt worden. In het Vechtplassengebied experimenteren boeren, Natuurmonumenten en Wij.land hiermee.

Bodem verbeteren in natuurgebied

Sinds 2017 experimenteren Natuurmonumenten en Wij.land met het verbeteren van de mineralenbalans en de bodembiologie op natuurgraslanden. Hoe pakken ze dit aan, wat is de motivatie om het op deze manier te doen, en wanneer kunnen we resultaten zien?

verder lezen

artikel landwerk

Artikel in Landwerk

Louis Bolk Instituut, Meer dan beheer, melken van natuurgras

Louis Bolk Instituut, Meer dan beheer, melken van natuurgras

De landeigenaar Wij.land artikel

Wij.land werkt aan een toekomstbestendig veenweidegebied

contact

Matthijs Boeschoten

Matthijs Boeschoten

M +31 (0) 6 14 61 45 52