Onder de titel ‘Onder de Streep’ zijn op 30 november door middel van een webinar de resultaten gedeeld van een studie naar de kosten en baten van de regeneratieve melkveehouderij. De studie is opgezet door partners Wij.land, Living Lab Fryslân, De Natuurverdubbelaars en Alan Accountants & Adviseurs

Het onderzoek heeft als doel om een bedrijfskundige en boekhoudkundige methode te ontwikkelen die recht doet aan de specifieke bedrijfsvoering van natuurinclusieve melkveehouders en deze praktisch te testen op bruikbaarheid, proces en uitkomsten.

Resultaten economische analyse

Uit het onderzoek mag onder meer geconcludeerd worden dat:

  • Het voor regeneratieve bedrijven mogelijk is om tot een goed verdienmodel te komen: 11 van de 13 bestudeerde bedrijven behalen een inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid dat hoger is dan het landelijk gemiddelde, 6 van de 13 bedrijven halen een hoger bedrijfsresultaat gewone bedrijfsuitoefening dan een referentiegroep van bovengemiddeld presterende gangbare boeren in Noord-Nederland. Door de kleine steekproef betekent dit niet dat natuurinclusieve boeren het economisch automatisch beter doen dan andere boeren, maar het toont wel aan dat een goede boterham mogelijk is voor regeneratieve melkveehouders.
  • Elk bedrijf is anders: er blijkt uit het onderzoek niet één allesbepalende factor dat het verdienmodel maakt of breekt en er is niet één indicator waarop je alle bedrijven kunt vergelijken en beoordelen. Dit vraagt om het maken van keuzes en om ondernemerschap, creativiteit en vakmanschap, passend bij de boer en diens omgeving en een brede blik op het vlak van de economische prestaties. Tegelijkertijd blijkt dat het niet zo is dat een natuurinclusief bedrijf afhankelijk is van het hebben van een nicheproduct, neventak of nabijheid van een grote stad om tot een positief resultaat te komen.
  • Om deze diversiteit aan verdienmodellen en verklarende factoren te kunnen duiden, is een integrale set van indicatoren ontwikkeld die samen een nauwkeuriger en genuanceerder beeld geeft van zowel saldi, inkomens als bedrijfsresultaten. Niet alleen voor natuurinclusieve of regeneratieve melkveebedrijven, maar voor alle melkveebedrijven die de landbouw- stikstof- en energietransitie doorgaan.

Rapport inzien en zelf toepassen

De rapportage met gedetailleerde resultaten kan gedownload worden op de projectpagina Kosten en Baten Regeneratieve Landbouw. Het rapport bevat ook een verdere toelichting van de gebruikte methodologie aan de hand waarvan men zelf met de methode aan de slag kan. Dit is van belang voor een bredere toepassing van de methodologie en de ontwikkeling van een grotere en betrouwbaarder dataset. Daarnaast helpt het toepassen van deze methodologie boeren om zelf meer inzicht te krijgen in de economische en financiële aspecten van hun bedrijfsvoering. Boeren, adviseurs en andere geïnteresseerden die zelf met de methode aan de slag willen, kunnen deze vinden op de projectpagina.