van pachter naar partner2019-07-10T15:24:04+00:00

Project Description

wat doen we

De samenwerking tussen een natuurorganisatie (terrein beherende organisatie) en boeren biedt veel kansen; boeren kunnen natuurgebieden beheren en tegelijkertijd het gras, maaisel en hout gebruiken op hun bedrijf. De natuurorganisatie kan via haar verpachte gronden boeren helpen en stimuleren om natuurvriendelijker te werken, ook op het boerenbedrijf zelf. Het doel van het project is om landbouw en natuur meer met elkaar te verweven, zodat de harde grenzen tussen landbouw en natuur vervagen. Dit doen we door met elkaar concrete ideeën voor natuurinclusieve landbouw uit te testen en bij succes te implementeren.

video’s

Natuurmonumenten experimenteert met bodembiologie

Kun je door te sturen op de bodembiologie de gewenste soorten in je grasland krijgen? In Kampina (Brabant) heeft Natuurmonumenten hier, onder begeleiding van Groeibalans, mee geëxperimenteerd. Na het chopperen van de pitrus op het proefvlak is deze in 3 stroken verdeeld en op verschillende manieren behandeld.

Boeren en Natuurmonumenten maken samen bokashi

Bokashi kan in plaats van kunstmest als een natuurlijke bodemverbeteraar gebruikt worden. In het Vechtplassengebied experimenteren boeren, Natuurmonumenten en Commonland hiermee. Door dit soort nieuwe toepassingen en samenwerkingsverbanden hopen we het landschap mooier en sterker te maken.

Bedrijfsvoering familie Bokma, Gouden Boaiem

Op eiland De Gouden Boaiem in Smallebrugge, Friesland, boert de familie Bokma met een visie op boeren én natuur. In hun bedrijfsvoering hangen bodem, koeien en natuurbeheer nauw met elkaar samen. Pytsje vertelt over onder andere over hun Jerseys met horens en ruige mest.

transitie naar natuurinclusief boeren

Activiteiten

In het project ondernemen we de volgende activiteiten:

  • Keukentafelgesprekken, inventarisatie van wensen en mogelijkheden bij de pachtboeren;
  • Bodemkwaliteit verbeteren op het boerenbedrijf en in de natuurgebieden;
  • Met boeren en natuurbeheerder zoeken naar optimale lokale verwerking van maaiselstromen;
  • Middels het pilotfonds boeren faciliteren met oplossingen voor natuurinclusieve landbouw;
  • Ondersteunen bij het maken van bedrijfsplannen voor omvorming naar natuurinclusief bedrijf;
  • Faciliteren van kennisuitwisseling en samen leren, bijv. door inspiratiebezoeken, bijeenkomsten en studiegroepen;
  • Het toepassen van erfscans voor meer biodiversiteit op de boerenbedrijven en het helpen bij de realisatie ervan.

Resultaten in de Vechtplassen

Sinds 2016 werken we met Natuurmonumenten en een aantal pachtboeren samen in de Vechtplassen.

Natuurlijk bodembeheer

We experimenteren om de landbouwbodem gezond te houden door gebruik te maken van de bodembiologie in plaats van kunstmest. Ook experimenteren we op 55 hectare natuurland met natuurlijk bodembeheer om te kijken hoe we zowel meer natuurwaarde als landbouwkundige waarde kunnen creëeren.

Maaisel van waarde

Met maaisel uit natuurgebieden van Natuurmonumenten maken de boeren ‘bokashi’. Via een procedé van fermentatie wordt organisch restmateriaal teruggegeven aan de bodem. De boeren gebruiken bokashi als natuurlijke bodemverbeteraar. Afgelopen tijd is op deze manier meer dan 1000 ton natuurmaaisel lokaal verwerkt. Zo is waarde gehaald uit een restproduct en is afvoer van maaisel en transport over lange afstanden niet meer nodig.

Kruidenrijk grasland

Een aantal boeren heeft aangegeven te willen experimenteren met kruidenrijk grasland (door-)zaaien op het eigen bedrijf. We kijken naar diverse manieren van zaaien en testen verschillende kruidenmengsels.

Biodiversiteit op de boerenbedrijven

Zowel in de natuurgebieden als op het agrarische land streven we naar meer biodiversiteit. Dit kan door concrete maatregelen als het vergroten van nestgelegenheid voor zwaluwen tot het maken van natuurbedrijfsplannen en beheerplannen voor de verpachte gronden.

Andere gebieden

In 2019 zijn we gestart met de uitbreiding van het project naar polder Groot-Mijdrecht. Ook hier willen we verkennen welke kansen de boeren zelf zien bij  een nauwere samenwerking met Natuurmonumenten. Voor dit project ontvangen we financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Provincie Utrecht.

verder lezen

artikel landwerk

Artikel in Landwerk

Louis Bolk Instituut, Meer dan beheer, melken van natuurgras

Louis Bolk Instituut, Meer dan beheer, melken van natuurgras

De landeigenaar Wij.land artikel

Wij.land werkt aan een toekomstbestendig veenweidegebied

contact

Eva Fransen

Eva Fransen

M +31 (0) 6 24 91 95 65

partners