Ongeveer een jaar geleden hebben we bij een aantal Wij.land boeren de eerste erfscans voor biodiversiteit afgenomen. Tijdens de scans ontvangen boeren adviezen over hoe zij hun erf natuur- en diervriendelijker kunnen inrichten, bijvoorbeeld voor vogels en insecten. Nu een jaar na de eerste scans, worden de eerste resultaten zichtbaar.

Nestkasten, bloemen en bomen

De allereerste erfscan vond plaats bij zorgboer Wouter van Oostrum in Maartensdijk. Zijn erf was al groen, maar toch zag hij zelf nog veel meer kansen. “Ik wil dat het hier zoemt van het leven,” zei hij. Een verslag van de erfscan kun je hier teruglezen. Nu een jaar later, heeft hij samen met zijn zorgdeelnemers een prachtig insectenhotel gemaakt en egelkasten getimmerd. Ook zijn er meidoorns aangeplant in een haag. Veehouder Willem-Jan Jansen uit Weesp heeft een bloemrijke rand langs zijn stal ingezaaid en diverse (fruit-)bomen geplant. Bij Albert Blommestijn, veehouder in de Kwakel, is een boomgaard geplant. Zo wordt er door middel van kleine acties steeds meer natuur gecreëerd op het boerenbedrijf.

Natuurvriendelijke oevers en weidevogels

Maar de blik van de boeren ging verder dan het erf. Zo heeft Willem-Jan Jansen uit Weesp in samenwerking met het collectief Noord-Holland Zuid een perceel ingericht voor weidevogels. Hij heeft daar een hoogwatersloot ingericht met een plasberm (een natte strook langs de oever van een meter breed). De weidevogels hebben er dit jaar nog niet gebroed, maar wel was het water in de sloot ontzettend helder en stonden er bijzondere soorten als bronmos, holpijp, fonteinkruid en kranswier en stikte het van de insecten.

Een op zonne-energie aangedreven pomp die het waterpeil hoog houdt voor de weidevogels. Daarachter de hoogwatersloot met plasberm.

Wouter van Oostrum bleek in aanmerking te komen voor een vergoeding voor waterkwaliteit, omdat hij zijn slootkanten al jaren niet bemest en daar meer kruiden staan. Voor zijn veldkavels verderop heeft nog veel ideeën, o.a. voor natuurvriendelijke oevers en bomen. Dat werkt hij momenteel samen uit met het lokale collectief.

Nog meer erfscans beschikbaar

Vanuit het project ‘Van Pachter naar Partner, fase 2’, dat wordt uitgevoerd door Wij.land en Natuurmonumenten zijn nog een aantal erfscans beschikbaar. Ben je enthousiast geworden over de erfscan en boer je in de provincie Utrecht? Neem dan contact met ons op.