Tot nu toe was het alleen mogelijk om de bodemkwaliteit te bepalen door een bodemmonster op te sturen naar een onderzoekslab. Dat wordt nu makkelijker met een doe-het-zelf test.

In het project Onder Het Maaiveld, werken Wij.land en EarthWatch samen aan verschillende bodemprojecten. Vanuit deze samenwerking maken we het mogelijk voor boeren om zelf de kwaliteit van bodem en water te meten en te monitoren. Dit kan hen helpen bij de ambitie om het bedrijf duurzamer te maken.

Boerenwetenschap

Door de staat van de bodem en het water te meten kunnen we veel te weten komen over de invloed van de bedrijfsvoering hierop. Boeren, wetenschappers, waterschappen en anderen hebben hier baat bij. Zo willen we bijvoorbeeld weten wat kan bijdragen aan een gezonde en productieve bodem. Daarnaast zijn we benieuwd hoe de negatieve impact op de waterkwaliteit zo klein mogelijk kan blijven. En welke beheermaatregelen hebben het meeste effect?

Om hier meer over te leren ontwikkelen we samen met agrarische bedrijven een participatieve monitoringstool. Hierbij maken we gebruik van citizen science, in dit geval boerenwetenschap. Met eenvoudige meetkits gaan de boeren – nu nog samen met studenten van de Universiteit Utrecht – zelf de metingen in water en bodem uitvoeren. Dat boeren zelf de metingen kunnen uitvoeren heeft allerlei voordelen, zoals dat het minder tijd kost en er op grotere schaal data beschikbaar komt.

Bodem en water

De bemonstering voor waterkwaliteit is al wat langer in gebruik en is zelfs te gebruiken in een app. In deze app beantwoord je een aantal vragen en voer je de waarden van de metingen in. Zo bepaal je bijvoorbeeld de troebelheid van het water, het stikstof- en het fosfaatgehalte. De app is handig, want er volgt direct na invoer een advies wat de waterkwaliteit is en hoe zich dat verhoudt tot de omgeving.

Op basis van de bodemmonitor zijn vijf variabelen vastgesteld voor een indicatie van de bodemkwaliteit. Deze methode van bodemkwaliteit bemonstering is relatief nieuw. Daarom worden er nog metingen en onderzoek gedaan, zodat de bodemkwaliteit later ook in de app kan worden ingevoerd.

Effectieve monitoring

In de komende maanden zullen de metingen plaatsvinden, door boeren en studenten. Samen met de studenten optimaliseren we de zelftests zodat ze daarna zelfstandig gebruikt kunnen worden door boeren. Tegelijkertijd brengen we de bodem- en waterkwaliteit van het gehele areaal van elf boeren in kaart. Aan het eind van het jaar kijken EarthWatch en Wij.land samen hoe effectief deze manier van monitoring is.

Ben je ook geïnteresseerd om zelf de kwaliteit van jouw percelen te meten of de waterkwaliteit bij te houden? Neem dan contact op met Wij.land voor meer informatie.