Samen met een groep boeren en de Rabo Carbon Bank voeren we een proefproject uit met het genereren en verkopen van klimaatcredits. Het is de eerste Nederlandse proef waarbij er op deze schaal meerdere klimaatslimme (regeneratieve) maatregelen op het boerenerf worden gefinancierd. De proef loopt drie jaar en dient als opmaat naar een nieuwe inkomstenbron voor boeren. De eerste credits worden verkocht aan klanten van de Rabobank.

waarom dit project

Boeren beheren de helft van het landoppervlak van Nederland en hebben daardoor een belangrijke sleutel in handen als het gaat om het realiseren van klimaatwinst. Klimaatboeren of koolstofboeren zijn dan ook termen die steeds vaker opduiken. Er valt op twee manieren winst te boeken: allereerst kan er koolstof in landbouwbodems en meerjarige gewassen worden vastgelegd. Boeren kunnen dit doen door het organische stofgehalte van hun bodem te verhogen, bijvoorbeeld door compost toe te voegen of niet meer te ploegen. Daarnaast kunnen boeren hun uitstoot verminderen, bijvoorbeeld door minder fossiele brandstof en kunstmest te gebruiken of – specifiek in veenweidegebieden – het waterpeil te verhogen. De gerealiseerde klimaatwinst kan worden berekend en verhandeld in de vorm van klimaatcredits.

wat doen we

Klimaatboeren is niet alleen een nieuw begrip, maar ook een nieuwe methode. Wereldwijd worden er steeds meer projecten opgestart met boeren. In Nederland lopen er projecten waar boeren gecompenseerd worden voor een hoger waterpeil (bijvoorbeeld Valuta voor Veen). Dit is echter het eerste project in Nederland waarbij een groep boeren op basis van hun eigen duurzaamheidsplan kan kiezen uit een tiental klimaatslimmme maatregelen én waarbij ze vooruitbetaald worden. In dit proefproject dragen Wij.land en Rabo Carbon Bank de kosten voor monitoring. Van de creditprijs komt circa 90% bij de boer terecht, waarvan de helft als voorschot.

De hoeveelheid credits wordt berekend op basis van een model dat door Wij.land is ontwikkeld voor het westelijk veenweidegebied. Daarin spelen klimaatslimme maatregelen, zoals zaaien van kruidenrijk grasland, verminderen van kunstmest of het opbrengen van compost een belangrijke rol. Daarnaast wordt rekening gehouden met de gehele koolstofkringloop (gras, voer, melk, mest) van het bedrijf.

leren en experimenteren

In dit project staan leren en experimenteren centraal. Zo wordt er onderzocht welke maatregelen de meeste potentie hebben en tegen welke kosten. Ook willen we leren hoe dit het beste gemeten kan worden. Een ander leerpunt is gerelateerd aan de grondsoort. Elke grondsoort heeft eigen eigenschappen en bodemprocessen, en de potentie voor vastlegging of reductie van broeikasgassen is in iedere grondsoort anders. Zo is het klimaateffect van mestinjectie in een veengrond anders dan in klei- of zandgrond. Tot slot hopen we te leren hoe we de kosten voor monitoring van dit soort bodemgerelateerde klimaatprojecten omlaag kunnen brengen. Zo komt het grootste deel van de opbrengst bij de boeren terecht, ook als de kosten voor monitoring in de toekomst vanuit de creditprijs moet worden betaald.

doe mee

Wij.land is altijd op zoek naar nieuwe manieren voor het verwaarden van regeneratieve prestaties. Dat zorgt niet alleen voor toekomstige financiële en ecologische weerbaarheid met inkomsten uit meerdere bronnen. Ook biedt het een financieel steuntje in de rug om te investeren in de transitie.

Wil je als regeneratieve boer of beheerder weten hoeveel uitstoot je op jouw percelen kan verminderen? Of ben je als organisatie geïnteresseerd in het steunen van duurzaam boeren door aankopen van klimaatcredits? Laat het ons weten via contact@wij.land. We brengen vraag en aanbod graag bij elkaar!

contact

Siem Vlaanderen

Jan Maarten Dros

M +31 (0) 6 21 83 66 57