wat doen we

Natte landbouw is een interessante oplossing om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan, omdat het waterpeil dan omhoog kan. Samen met boeren hebben we pilots uitgevoerd om te kijken we hoe we nieuwe gewassen, zoals Azolla en lisdodde, een plek kunnen geven in de bedrijfsvoering en een markt te ontwikkelen voor nieuwe producten. Azolla is een duurzame bron van eiwit, dat een alternatief is voor krachtvoer voor vee. De lisdodden kunnen dienen als een interessant gewas voor isolatie- en bouwmaterialen.

Momenteel heeft Wij.land geen lopende pilots met natte teelten. Het blijkt dat er verschillende uitdagingen zijn, zowel in het slagen van productie als in het creëren van een sluitend verdienmodel voor deze producten. Echter,  staan we altijd open voor nieuwe ideeën en samenwerkingen.

video’s

Azolla pilot de Marsen

Geïnspireerd op de Azolla-pilot die Wouter Joop van De Marsen ten noorden van Amsterdam uitvoert, wil Commonland boeren uitdagen om duurzame, kleinschalige oplossingen uit te proberen. Zie hier het eerste filmpje waarmee wij deze pilot documenteren.

Azolla update mei 2017

Een tussentijdse update over de Azolla Pilot die we samen met De Marsen uitvoeren. En jawel, de azolla lijkt te groeien!

Azolla pilot update augustus 2017

Een update van de Azolla Pilot op de Marsen. De pilot krijgt een onverwachte wending.

azolla pilot in het twiske

Doelstellingen:

  • In de praktijk uittesten van kansrijke natte gewassen, zoals Azolla
  • Teelt verbeteren en teelttechnieken delen met anderen
  • Onderzoeken hoe Azolla kan bijdragen aan het sluiten van de kringlopen voor de Marsen
  • Verder ontwikkelen van het verdienmodel voor Azolla

Praktijkonderzoek

Met Wouter Joop van De Marsen Landbouw & Zorg in het Twiske experimenteerden we met Azolla. We teelden Azolla in drie afgesloten sloten en voerden het aan de kippen en varkens. BAAI hielp ons bij de teelt en het Louis Bolk deed een onderzoek naar de voederwaarde.

Natuurlijk verdienmodel

Azolla biedt verschillende interessante perspectieven als verdienmodel. Met de Marsen is eerst de toepassing als eiwitrijk veevoer onderzocht. Momenteel moet de Marsen voer voor de kippen inkopen, wat voor hen niet past bij de wens om tot een gesloten kringloop te komen in de bedrijfsvoering. De Azolla kan mogelijk (een deel van) dit voer vervangen, waarmee wordt bespaard op de voeraankoop. Op de langere termijn biedt Azolla daarnaast ook verschillende interessante hoogwaardige toepassingen in de biobased economy en humane voeding.

contact

Frederik Hengeveld

Frederik Hengeveld

M +31 (0) 6 28 36 04 03