Project omschrijving

aardpeer, samen voor grond

wat doen we

Grond is in Nederland ontzettend duur. Een startende boer zonder eigen (geërfde) grond, kan eigenlijk geen rendabel bedrijf beginnen. Tegelijkertijd zijn er steeds meer stoppende boeren zonder opvolger, die hun bedrijf en land verkopen aan de hoogste bieder. Vaak moet de koper van de grond de investering dan door intensief landgebruik terugverdienen.

Wij presenteren aardpeer, een fonds voor grond. Dit fonds moet meer natuurinclusief landgebruik mogelijk maken en draagt bij aan een transitie naar een volhoudbaar landbouw- en voedselsysteem. Dit doen we door grond aan te kopen en te verpachten op basis van een eerlijke pachtprijs die gebaseerd is op het voortbrengend vermogen van de grond, in plaats van de marktwaarde. Daarmee scheppen we ruimte voor boeren die intrinsiek gemotiveerd zijn om natuurinclusief willen (gaan) boeren. Kapitaal wordt aangetrokken als maatschappelijke belegging en geeft investeerders de mogelijkheid om naast een (zeer bescheiden) financieel rendement een positieve effect te hebben op landbouw, natuur en landschap.

continue verbetering

Aardpeer is een gezamenlijk initiatief van Triodos Regenerative Money Centre, Stichting Grondbeheer, Stichting Herenboeren en Stichting Wij.land.

Met het fonds beogen de initiatiefnemers Nederland een stukje mooier te maken en te waarborgen dat dit ook voor de komende generaties stand kan houden. Dit doen we door boeren en andere voedselinitiatieven, die intrinsiek gemotiveerd zijn om op een duurzame manier met de planeet om te gaan, te helpen bij de toegang tot landbouwgrond.

De volgende punten hebben we genomen als uitgangspunt, als stip op de horizon. Elke deelnemer, die aangesloten is bij dit initiatief en grond (via pacht) beschikbaar krijgt, wordt uitgedaagd om elk jaar, in een proces van continue verbetering, een stap te zetten dichter naar die stip.

  • Kringlopen sluiten op een zo hoog mogelijk niveau (bedrijf – lokaal – regio) – oftewel op een zo klein mogelijke schaal
  • Zo min mogelijk inputs van buiten het bedrijf
  • Herstel van balans tussen natuur en landbouw
  • Actief aan de slag met verbetering van de bodem
  • Gezonde menswaardige (werk)omstandigheden
  • Borging op dierenwelzijn
  • Streven naar soevereiniteit/ onafhankelijkheid van de ondernemer
  • Vergroten van de biodiversiteit
  • Verbinding met de omgeving zoeken zodat deze zich ook verbonden voelt met het initiatief

toegang tot landbouwgrond

Ondernemers die voor de verduurzaming van hun bedrijf behoefte hebben aan meer grond, kunnen zich bij ons melden. Ze dienen aan te tonen dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn en dat ze zich committeren aan bovenstaande punten. Tevens moeten ze met een gedegen plan laten zien hoe hun bedrijf kan bijdragen aan deze visie. Indien de grond wordt verworven, komt deze in juridisch eigendom van Stichting Grondbeheer en wordt deze in principe eeuwigdurend veilig gesteld voor deze duurzame, op transitie gerichte, vorm van landbouw. Stichting Grondbeheer geeft de grond uit in tegen een eerlijke pachtprijs.

Een aantal gronden zijn al op deze wijze in beheer genomen en de daarop werkende initiatieven zijn aansprekende voorbeelden voor de visie voor een duurzame kringlooplandbouw zoals de minister die heeft neergelegd.

actueel

Momenteel zijn we, samen met onze partners, bezig om een obligatielening in de markt te zetten voor maximaal 15 miljoen euro om de eerste grondaankopen te kunnen doen. De uitgevende instelling is Stichting Grondbeheer. Het prospectus voor de obligatie ligt momenteel bij de AFM voor goedkeuring. In het najaar van 2020 zal de obligatie uitgebracht worden. Tot die tijd kunnen geïnteresseerden via https://aardpeer.nl/ zich aanmelden om op de hoogte te blijven van het gezamenlijke initiatief.

contact

Danielle de Nie

Danielle de Nie

M +31 (0) 6 38 05 57 63

partners