We werken samen met boeren om landbouw natuurinclusief te maken en tegelijkertijd het verdienmodel voor boeren te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Oog voor oplossingen

In het Fieldlab Groene Hart werken we samen met zes partijen; Boeren met Perspectief (penvoerder), Coöperatief UA, BoerenNatuur Zuid-Holland (in afstemming met collectieven Noord-Holland en Utrecht), Coöperatie Kennis Transfer Centrum Proefboerderij Zegveld UA., Stichting Veenweide Innovatiecentrum (VIC) en Wij.land.

Die partijen hebben allemaal een eigen visie op de landbouwtransitie. De ene partij specialiseert zich bijvoorbeeld in techniek, de ander juist op management. We gaan die visies samenbrengen in het fieldlab, waar we pilots gaan draaien voor oplossingen die bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van emissies, biodiversiteit, bodemdalingen, waterkwaliteit en het sluiten van kringlopen binnen en buiten de keten.

Samenwerken aan perspectief voor alle boeren op veen

Door niet enkel op de eigen voorkeursroute te blijven, kunnen wij, samen met onze partners, meer bijdragen aan de landbouwtransitie dan alleen. We willen namelijk de diversiteit aan boerenbedrijven behouden: de ene oplossingrichting hoeft niet voor de ander te werken. Dat is het maatwerk waar we voor pleiten. Iedereen een extensieve, natuurinclusieve melkveehouderij met een weilandwinkel, dat gaat niet werken. Afhankelijk van ligging, historie en eigen interesse verschilt het per bedrijf wat voor soort oplossingen er passen om de doelen te behalen.

Juist door de diversiteit in visies van de partners in het fieldlab zorgen we dat er geen oplossingen blijven liggen!

Symposium

Afgelopen maand organiseerden de fieldlab partners de eerste openbare bijeenkomst over de toekomst van Fieldlab Groene Hart. We nodigden ons boerennetwerk uit om hun mening te komen geven over wat er in het fieldlab moet worden onderzocht. We geven je graag een update!

Ontwikkelrichtingen in de landbouwtransitie

We hebben 6 ontwikkelrichtingen uitgewerkt, deze komen uiteindelijk samen in een maatregelenpakket.

 1. Extensivering
  Sterke extensivering in combinatie met grondwaterpeilverhoging op veengrond.
 2. Management & low cost
  Optimalisatie over- en managementmaatregelen met lage investeringen: lage kosten strategie, weinig externe inputs, efficient gebruik natuurlijk kringlopen.
 3. Management & high tech
  Optimalisatie over- en managementmaatregelen met beperkte investeringen: hoog productieniveau per dier (melk) en per ha (gras) met inzet van beperkte externe inputs (reststromens) en (high)tech.
 4. Mestverwaarding
  Mestkraken/stikstofstrippen, terugwinnen/behouden meststoffen in kringloop.
 5. Mestverwaarding, strippen en biogas
  Terugwinnen/behouden meststoffen verbreden met productie groen gas (monovergister + stikstokstripper).
 6. Alternatief gebruik
  Alternatief grondgebruik in de veenweide (alternatief voor gras en koeien), zoals natte teelten, recreatie en huisvesting.

We vroegen aan de deelnemers van het symposium om per richting aan te geven wat ze graag onderzocht willen zien. Dat kan gaan over onderzoek aan praktische oplossingen, maar ook onderzoek over beleidsinnovaties. Hoe kan beleid beter aansluiten op wat er in de praktijk haalbaar is? Optimale weidegang kwam voorbij, het beregenen van de stalvloer, passende beheervergoedingen voor biodiverse slootkanten en ook het herstellen van kringlopen werd genoemd.

Denk mee

De komende weken gaan we aan de slag met het huiswerk wat we hebben gekregen op het symposium. In oktober presenteren we dan gezamenlijk het plan voor het Fieldlab Groene Hart. Heb je nog ideeën voor pilots die bij het fieldlab passen? Stuur een mailtje naar info@fieldlabgroenehart.nl

Meer informatie

Het fieldlab is een samenwerking tussen Boeren met Perspectief (penvoerder), Coöperatief UA, BoerenNatuur Zuid-Holland (in afstemming met collectieven Noord-Holland en Utrecht), Coöperatie Kennis Transfer Centrum Proefboerderij Zegveld UA., Stichting Veenweide Innovatiecentrum (VIC) en Wij.land.

Het doel van het fieldlab is om de melkveehouderij in het Groene hart versneld te verduurzamen door het delen van kennis en het uitvoeren van pilots.

De ministerraad heeft op 7 juni besloten om de plannen van drie provincies voor een fieldlab met ruim 17 miljoen euro te ondersteunen. Zuid-Holland krijgt 4 miljoen euro, terwijl Noord-Holland en Utrecht nog goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer nodig hebben voor respectievelijk 9 en 4 miljoen euro. Er wordt gewerkt aan een regeling om de middelen effectief naar boeren te krijgen en verduurzaming te stimuleren, er wordt gedacht aan een subsidieregeling, innovatiefonds, het verleasen van carbon- en stikstofcredits of een combinatie hiervan.

Bekijk ook de (voorlopige) nieuwswebsite: https://nieuwsbrief.fieldlabgroenehart.nl/

Boerennieuwsbrief

Dit artikel verscheen in de boerennieuwsbrief. Wil je de eerste van je maand al het boerennieuws van Wij.land ontvangen? Meld je dan aan!