doelen en programma’s2020-01-08T10:37:28+00:00

doelen en programma’s

doelstellingen

Alles wat we doen staat in het teken van het realiseren van het “4 waarden – 3 zones – 20 jaar“- gedachtegoed van Commonland. Voor het Nederlandse landschap betekent dat een aanpak die uiteindelijk 4 waarden oplevert:

inspiratie

Landschap als inspiratiebron; mensen voelen zich betrokken bij het landschap, hun voedsel en boerenbedrijven. De waardering van boeren en natuurbeschermers is hoog.

natuurlijk kapitaal

natuurlijke waarde

Herstel van ecologische functies op het gebied van bodemvruchtbaarheid, waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaat. Landgebruik is in balans met de draagkracht van het gebied.

sociaal kapitaal

sociale waarde

Er is een transitie naar natuurinclusieve, kringloop landbouw gaande, met financieel gezonde boerenbedrijven en lange termijn werkgelegenheid.

financieel rendement

financiële waarde

Verschillende opgeschaalde bedrijfsmodellen en ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan het landschap. Herstel van landschap is een gangbare investering geworden.

programma’s

Om deze doelstellingen te bereiken hebben we onze werkzaamheden opgedeeld in een drietal programma’s, die nauw met elkaar samenhangen en elkaar versterken. Deze zijn:

  • Duurzaam Boeren

In dit programma zoeken we samen met boeren een antwoord op de vraag hoe natuur en landbouw samen kunnen gaan in de westelijke veenweiden. Dat doen we door boeren te ondersteunen met concrete pilots. Als zij hierna op een punt komen dat zij hun hele bedrijf willen omvormen dan ondersteunen we ze bij die transitie. In dit programma hebben we twee belangrijke instrumenten tot onze beschikking, namelijk: het pilotfonds en het transitiefonds.

bekijk onze pilots en projecten
  • Duurzaam Verdienen

In het programma Duurzaam Verdienen richten we ons op het verdienvermogen van de natuurinclusieve, kringloop boer en het landschap. Boeren vrezen vaak dat een beweging naar minder krachtvoer, kunstmest en meer biodiversiteit ten koste gaat van hun inkomen. Wij willen in dit programma aantonen dat er een financieel gezonde bedrijfsvoering mogelijk is door naar de bedrijfsresultaten van regeneratieve boeren te kijken. Daarnaast kijken we in dit programma naar mogelijkheden om het verdienvermogen van de regeneratieve boer of het landschap in algemene zin te vergroten, via de productketen, maar ook via andere (financiële) mechanismen, zoals bijvoorbeeld crowdfunding voor biodiversiteit of carbon credits.

bekijk onze ondernemende partners
  • Community & Inspiratie

In dit programma inspireren, informeren en prikkelen we boeren en anderen met nieuwe ideeën en praktische oplossingen hoe landbouw en natuur samen kunnen gaan. Dat doen we zowel on- als offline. We willen onze belangrijkste doelgroepen wekelijks inspireren met mooie content en zo een steeds grotere groep mensen mobiliseren. Ook willen we onze geleerde lessen en opstaande vragen delen en de interactie op te zoeken, zodat we van elkaar kunnen leren en een steeds sterker kennisnetwerk opbouwen.

bekijk onze video’s
  • Monitoring & Evaluatie

Monitoring & Evaluatie (M&E) is geen apart programma, maar vormt een essentieel ondersteunend onderdeel van de organisatie. Het zwaartepunt van M&E ligt bij het programma Duurzaam Boeren. Daar willen we weten of een pilot wel of niet succesvol is en waar dit aan ligt. Voor Duurzaam Verdienen gaat het bijvoorbeeld over kosten en baten van regeneratief boeren en impact op CO2. Voor Community & Inspiratie is het belangrijk dat we onze resultaten kunnen onderbouwen om anderen te inspireren. Daarnaast is het voor Wij.land en haar financiers belangrijk om de voortgang op de doelen en de 4 waarden bij te houden.